NÁVRH VZN č.4/2020 o miestnych daniach na území obce Abrahám

V prílohe zverejňujeme návrh VZN o miestnych daniach č.4/2020.