NÁVRH VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

V prílohe môžete nájsť návrh VZN č.3/2020.