Návrh VZN č.2/2020 O ochrannom pásme pohrebiska Abrahám

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje ochranné pásmo pre pohrebisko – cintorín, nachádzajúci sa v k. ú. obce Abrahám.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané na základe zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.