Návrh – VZN č.1/2024 o zmenách a doplnkoch č.03/2023 územného plánu obce Abrahám

Vyvesené dňa: 18.3.2024

Zvesené dňa: 2.4.2024