NÁVRH VZN č.1/2023

o poskytovania dotácií z rozpočtu obce