Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecné záväzné nariadenie obce Abrahám č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Abrahám.