Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Abrahám č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad