NÁVRH všeobecne záväzné nariadenie č.4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Abrahám