NÁVRH všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Abrahám