Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na 2. polrok 2017