Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na 1. polrok 2017