Krajský pamiatkový úrad Trnava – verejná vyhláška

OZNÁMENIE – o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

V súvislosti so žiadosťou stavebníka SPP – distribúcia a.s., Bratislava vo veci vydania stanoviska k líniovej stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC“ navrhovanej v katastrálnom území Abrahám na uliciach Družstevná, Hlboká, Školská, Hviezdoslavova, začal Krajský pamiatkový úrad Trnava správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum.

Dokument nájdete v prílohe nižšie.