Krajský pamiatkový úrad Trnava – oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Nová, 2.SC“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám, na uliciach Nová a Krížna, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.

Vyvesené dňa: 2.6.2023

Zvesené dňa: 17.6.2023