Boli sme dôrazne upozornení – (ne)separujeme odpad

Vážení občania Abrahámu.

Je mi veľmi ľúto, že musím písať tento článok a adresovať ho všetkým obyvateľom. Zároveň sa vopred ospravedlňujem tým, ktorí sa skutočne snažia o čistotu v obci a o to, aby sme mali vytvorený priestor a možnosti k separácii odpadov, udržania si čistoty doma, v dedine a jej okolí.

Všetci dobre vieme, že čím viac budeme separovať, tým lepšie bude percentuálne zhodnotenie odpadov a následne nižšie náklady na ich odvoz a likvidáciu.

Vytvorili sme pre našu obec zberné miesto, dodali kontajnery, zabezpečili odvozy podľa separovaného druhu odpadu a to všetko pri zníženej sume nákladov na odpady v porovnaní s iným obcami a mestami na Slovensku. Nádejali sme sa, že si to ľudia budú vážiť a tešiť sa z toho, že túto možnosť majú. Nie v každej obci na Slovensku je takáto možnosť občanom prístupná. U nás áno, no bohužiaľ si to niektorí z nás nevážia, a daný systém zneužívajú.

Výsledný stav môžete vidieť na priloženej fotodokumentácii, ktorý bude znamenať ďalšiu potrebu zvyšovania nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu, v prípade že nedôjde k zlepšeniu daného stavu separovaného zberu. Možno práve tí, ktorí zapríčinili takéto problémy s odpadom budú najviac vykrikovať, že poplatky za smeti budú musieť byť zrejme násobne vyššie než sú teraz. Z uvedených dôvodov Vás prosím, aby ste sa správali zodpovedne, či už k životnému prostrediu, alebo voči Vašim poctivým susedom, ktorí by potom trpeli aj za Vás.

Týmto článkom Vás aspoň skúsim upovedomiť o tom, že keď budeme ďalej spôsobom, aký vidíte na fotografiách pristupovať k hádzaniu vriec s odpadom do nádob určených na plastový odpad, alebo iný, tak vo veľmi krátkej dobe nastane vážny problém s likvidáciou odpadov. Áno, to čo vidíte na fotografiách sú otvorené plastové vrecia s odpadom, ktorý bol nájdený v kontajneroch na plasty, na tetrapaky a na plechovky. Firmou AVE SK Bratislava, ktorá nám zabezpečuje odvoz a spracovanie separovaného odpadu, sme boli dôrazne upozornení, že v prípade nesprávnej separácie nám budú účtovať náklady na zneškodnenie takéhoto druhu odpadu, tzn. zmesového komunálneho odpadu.

Odpad, ktorý vidíte na fotografiách, sa objavuje aj na cintoríne v kontajnery na kvety a vence. Nie je to prvýkrát, čo tento stav separovania zisťujeme. No nikdy nebol v takom rozsahu ako teraz. To, že sme z dôvodu epidémie obmedzení na pohybe ešte neznamená, že stratíme všetky zábrany a doma vyprodukovaného zmesového odpadu sa budeme zbavovať takýmto spôsobom. Komunálny odpad patrí do nádob na komunálny odpad, ktoré máme všetci doma. Ak ho doma vyprodukujeme viac, než je obvyklé, každý má možnosť dokúpiť si vývozy komunálneho odpadu navyše. Áno, predstavuje to síce zvýšenie nákladov pre domácnosť, ale cesta k zníženiu nákladov spočíva v prvom rade v nenakupovaní zbytočných vecí a nie šetrení na odpade, ktorého vznik zapríčiním.

Ak sa situácia v separácii na zbernom mieste nezlepší, budeme nútení pristúpiť k zvýšenej kontrole dovážaného odpadu, i keď pokladám takéto riešenie za nedôstojné.

Prosím a zároveň žiadam Vás všetkých, ktorí takýmto nevhodným spôsobom separujete, aby ste svoj postoj zmenili. Zároveň sa ospravedlňujem za tento článok všetkým ostatným, ktorí vedia prirodzene a správne nakladať s odpadmi a záleží im na zlepšení životného prostredia pre nás a naše deti.

Starosta obce Ing. Igor Németh