Ako sa pripojiť na kanalizáciu?

1. Vyplňte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Linka vyššie smeruje na webstránky spoločnosti TAVOS, a.s., otvorí sa na novú kartu, obsahuje PDF dokument, ktorý je možné vyplniť online.

K vyplnenej žiadosti musíte priložiť  projektovú dokumentáciu↑ a snímku katastrálnej mapy↑.

Celý postup a návod nájdete aj na webstránke spoločnosti TAVOS, a.s. kde nájdete možnosť ako tento proces vybaviť elektronicky.

Od spoločnosti TAVOS, a.s. po podaní tejto žiadosti obdržíte vyjadrenie, ktoré budete musieť doložiť k ohláseniu drobnej stavby na obecnom úrade Abrahám. (bod č.2)

2. Ohlásenie drobnej stavby

Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby spolu s prílohami podáte na obecnom úrade v Abraháme.
Všetky potrebné prílohy k ohláseniu drobnej stavby sú uvedené v tlačive. Výšku správneho poplatku nájdete tiež uvedenú v tlačive.

Obecný úrad Abrahám následne vydá Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (je potrebné dokladovať na TAVOS, a.s. pri podávaní žiadosti.)

3.

Žiadosť o pripojenie a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Linka vyššie smeruje na webstránky spoločnosti TAVOS, a.s., otvorí sa na novú kartu, obsahuje PDF dokument, ktorý je možné vyplniť online.

K vyplnenej žiadosti musíte priložiť:

  • List vlastníctva,
  • Vyjadrenie TAVOS (bod č.1),
  • Situačný nákres,
  • Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (bod č.2),
  • Potvrdenie z obecného úradu o počte trvalo prihlásených osôb

Žiadosť spolu s prílohami odovzdajte spoločnosti TAVOS, a.s.

4.

Zaslanie zmluvy na podpis

5.

Samotné napojenie na kanalizáciu

6.

Obhliadka pracovníkom spoločnosti TAVOS, a.s.

Dôležité

Občania sa môžu napájať na novozriadené vetvy kanalizácie až po odsúhlasení Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a podaní Žiadosti o pripojenie a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s prílohami firmou TAVOS!!!

Občania nesmú vypúšťať žumpy do kanalizácie – PRÍSNY ZÁKAZ, nakoľko prečerpávačka nie je prispôsobená na nárazovo veľké objemy splaškovej vody. Môže prísť k preťaženiu a zaplaveniu domácností.

Občania, ktorí sa napoja pred spustením a bez žiadosti a zmluvy alebo vypustia žumpu do kanalizácie budú znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy.