Územné rozhodnutie 214/457/2019-Dó

Od |2019-08-20T14:13:29+02:0020. augusta 2019|Kategórie: Úradné oznamy|

Obec Abrahám, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ako správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, vydal toto územné rozhodnutie.