2. septembra začína nový školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

2. septembra 2021 začína nový školský rok 2021/2022. Každý žiak na základe vypracovaného Manuálu MŠVVaŠ SR a usmernení musí mať pri vstupe do budovy školy prekryté dýchacie cesty a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Bez Písomného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti odosielate prostredníctvom Edupage najneskôr 02.09. 2021 do 8:00 hod.

Organizačné pokyny: 

1. Otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach bez účasti rodičov.
2. Len so žiakom 1. ročníka môže prísť do triedy najviac jeden rodič (zákonný zástupca).
3. Stretnutie triednych učiteľov so žiakmi na školskom dvore, presun do tried o 8.30 hod.
4. Príhovor riaditeľa školy o 8:40 hod.
5. Organizačné pokyny a opatrenia na nasledujúce dni
6. Odchod žiakov domov o 9:10 hod.